کد کالا V3

55 0544 912 دو تا یکی وسط

45 054 912 آینه ای

پرداخت کامل سند سفید

پلمپ

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا V2

481 0482 912 - 483 0482 912

64 24 048 912 - 0 248 048 912

84 24 048 912 - 74 24 048 912

248 048 912 پرداخت کامل کد صفر

پشت سر هم پلمپ

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کد کالا V1

088 0644 912

099 0644 912

پرداخت کامل سند سفید

کارت فعالسازی

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا C1

کارت فعال سازی سریالی پشت هم

پرداخت کامل سند سفید

تعداد 8 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا F1

610 680 9 912

تخلیه نشده پلمپ سریالی پشت هم

پرداخت کامل سند سفید

کارت فعالسازی

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 053

صفر مخابرات پرداخت کامل

تعداد 6 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 042

کدینگ پله اول

صفر مخابرات سریالی پشت هم

تعداد 4 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 052

هزاری اخر 4 صفر رند

 300 360 20 91

300 360 0 912

تعداد 2 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 051

هزاری اخر 4 صفر رند

200 260 20 91

200 260 0 912

تعداد 4 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 050

صفر مخابرات پرداخت کامل

تعداد 2 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
تماس با ما