شماره حساب ها

شماره حساب ها

لطفا برای دریافت شماره حساب با دفتر تماس حاصل نمایید یا منتظر تماس باشید

بانک ملت    رضا محمدی                                                                  

شماره حساب                       1679690020

شماره کارت                    6104337981977240

------------------------------------------------------------------

 حرمت السادات غلمانی       5654535593

شماره کارت                 6104337849387129


تماس با ما